پنجشنبه 13 تیر 1392
 » مجموعه سخنرانی‌های حجةالاسلام انجوی‌نژاد با موضوع کار فرهنگی و تشکل‌های مذهبی

یا لطیف
+ بانک صوت

1389

» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «1» | حجةالاسلام انجوی نژاد
» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «2» | حجةالاسلام انجوی نژاد
» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «3» | حجةالاسلام انجوی نژاد
» سخنرانی | ارتقاء فرهنگی «4» | حجةالاسلام انجوی نژاد


1388

» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام‌های فرهنگی «قسمت اول» | حجةالاسلام انجوی نژاد
» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام‌های فرهنگی «قسمت دوم» | حجةالاسلام انجوی نژاد
» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام‌های فرهنگی «قسمت سوم» | حجةالاسلام انجوی نژاد
» سخنرانی | دلایل فروپاشی نظام‌های فرهنگی «قسمت چهارم» | حجةالاسلام انجوی نژاد


» سخنرانی | اخلاق و سیستم | حجةالاسلام انجوی نژاد


+ متن سخنرانی

» جزوه آموزشی کادر [PDF]

» مجموعه مباحث مدیریت فرهنگی [PDF]

» پاترناليسم (مدیریت پدرانه)

» نقش انگیزه و شناخت در کار فرهنگی

» آنچه کادر باید بدانند

» تقوا، شرط گذراندن دنیا - وحدت، سرِّ تمام پیروزی ها

» مسیرهای غیر مستقیم و دستگاه كنترل نفس

» آسیب پذیری تشکل های دانشجویی

» ارتقاء فرهنگی «1»
» ارتقاء فرهنگی «2»
» ارتقاء فرهنگی «3»
» ارتقاء فرهنگی «4»


» دلايل فروپاشی نظام‌هاي فرهنگي «1»
» دلايل فروپاشی نظام‌هاي فرهنگي «2»
» دلايل فروپاشی نظام‌هاي فرهنگي «3»
» دلايل فروپاشی نظام‌هاي فرهنگي «4»